НОВ ПАРК В КВАРТАЛ МЛАДОСТ

Теренът североизточно от имота на новоизградената църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“

Конкурсната инициатива

С проектното предложение се търси създаване на устойчива, функционално
пригодна и естетически издържана градска среда. Да се използва един не малък, но неусвоен терен по ефективен и природосъобразен начин, като се реализират мероприятия за озеленяване. Да се изработи паркоустройствен план. Да се създаде общодостъпна градска среда.

Дизайнът на парка следва да се съобрази с наличните теренни характеристики. Задачата  е да се оформят зелени площи и зони за рекреация с минимална намеса в естествения терен и без значителни и монолитни строителни работи. Проектният терен следва да се превърне в парк с подходяща растителност и условия за отдих, спорт, игра и забавления на открито за деца и възрастни.

Описание

Основна цел, обхват, задължителни елементи, срок и др.

Жури

Кратка информация за членовете на журито.

Въпроси и отговори

във връзка със заданието.

ПРОЦЕДУРА

Краeн срок:

Подаване на конкурсни проекти: до 17:00 ч. на 30.11.2022 г.

Подаване на заявленията в системата ЦАИС: до 23:59 ч. на 30.11.2022 г.

Процедурата е регистрирана в ЦАИС – ЕОП с УИН 00038-2022-0037. Информация за процедурата е достъпна на адрес: https://app.eop.bg/today/242633