НОВ ПАРК – ОПИСАНИЕ

ОБХВАТ

Теренът североизточно от имота на новоизградената църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ е частна общинска собственост, с площ от 13 409 кв. м. Съгласно действащия подробен устройствен план (ПУП) представлява УПИ II – за ЕСП училище от кв. 54 и съответства на ПИ с идентификатор 14218.501.1143 от КККР. Имотът граничи от запад с бул. Могильов,  от юг – с ул. „Напредък“ и УПИ III, отреден за църква, от изток – с ул. „Петър Михов“ и от север – с УПИ I – за обществено и жилищно строителство с изграден жилищен секционен блок.

Имотът е отреден за нова училищна база. В съответствие с чл. 55 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се допуска, че: „до реализирането на ПУП поземлените имоти могат да се използват за временни открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и други подобни открити обекти“.

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Идеята е да се създаде обществен парк, като теренът се оформи и ползва за озеленяване и за временни открити обекти за активен и пасивен отдих, така, че да не се препятства последващото реализиране на предвиденото с ПУП. Непосредствената близост на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, новия храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта и целесъобразността на това начинание. 

Намерението за създаване на ново открито зелено пространство за физическа активност, за събиране и общуване и просто за отдих, чрез оформянето на този терен за парк цели да подобри качеството на живот и околната среда за жителите на съседните квартали.

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Предвижда се процесът да протече на три етапа:

Етап 1: Провеждане на конкурс за идейно решение;

Етап 2: Възлагане изработване на инвестиционен проект в работна фаза;

Етап 3: Осигуряване на финансови инструменти и реализация.

ИЗИСКВАНИЯ

С проектното предложение се търси създаване на устойчива, функционално
пригодна и естетически издържана градска среда. Да се използва един не малък, но неусвоен терен по ефективен и природосъобразен начин, като се реализират мероприятия за озеленяване. Да се изработи паркоустройствен план. Да се създаде общодостъпна градска среда.

Дизайнът на парка следва да се съобрази с наличните теренни характеристики. Задачата  е да се оформят зелени площи и зони за рекреация с минимална намеса в естествения терен и без значителни и монолитни строителни работи. Проектният терен следва да се превърне в парк с подходяща растителност и условия за отдих, спорт, игра и забавления на открито за деца и възрастни.

Водещи изисквания към проекта и изпълнението на парка са:

Прогнозната стойност за реализация на СМР се предвижда да бъде около 2 800 000 лв. (два милиона и осемстотин хиляди лева) без ДДС и се очаква предложените идейни проекти да бъдат съобразени с тази стойност.

ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПАРКА

следва да включват: подходи и паркиране, алейна мрежа, зелени площи, кътове за отдих, площадки за игри и спортни занимания, заедно с необходимата инженерна инфраструктура, парковото оборудване и обзавеждане. В проекта задължително следва да се включат решения за:

  1. Подходите към парка и паркирането:

Да се оформят подходи към парковия терен, като се отчетат жилищните комплекси, училището, прилежащите улици (с различен клас и значение) и новата църква. Ползването на парка да е осигурено, както за пешеходци, така и за велосипедисти и за потребители, които ще дойдат с коли. Да се осигури място с оптимален брой паркоместа, обслужващи парка. Да се предложи  организация за прилежащо паркиране по ул. „Петър Михов“, с което да се оформи релефа чрез моделиране на терена и да се предложи решение за достъпа до парка от изток.

Да се анализира, обоснове и предложи ограждане/обезопасяване спрямо прилежащите улици – цялостно или частично, чрез ограда и/или подходящо озеленяване на парковия терен.

Да се предложи подходяща организация и система от елементи, вкл. маркировка, която да обезопаси или препятства смесването на пешеходното движение с това по велоалеите. Да се предвидят места за паркиране на велосипеди (велостоянки).

За зелените площи и тяхното композиране да се съобрази със зонирането на парка и конкретно с  видът отдих – активен  (по-атрактивна зона с повече архитектурни елементи, наличие на детскa/спортна площадкa,) и пасивен (тиха зона, изолационни пояси).

Проектното решение да бъде съобразено със наличната съществуваща дълготрайна дървесна растителност, която ще се оцени за запазване. Да се предвидят мероприятия за засаждане на нови дървесни видове на иглолистни и широколистни дървета и храсти, оформяне на цветни  лехи и затревяване. Проектът да предложи решение за цветни партери. Желателно е цветните насаждения да са от многогодишни видове (храсти и цветя). Решението да отговаря на функционалното зониране на парка и алейната мрежа. Изборът на растителни видове, предвидени при паркоустрояване на терена да бъде съобразен с климатичните условия на града по отношение на устойчивост на суша, преки слънчеви лъчи, по отношение на художествена функция, по отношение на традиции в озеленяването на града. Изборът на видовете да е с високодекоративни качества и колорит през различните сезони и да е обоснован в обяснителната записка.

За поддръжката на зелената система, да се предвиди автоматизирана поливна/оросителна система, като се предложат иновативни решения за водозахранването (сондажни кладенци,  проектен резервоар за събиране на дъждовната вода).

Да се предложи паркова мебел (пейки, беседки, перголи, павилиони, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал.

Да се предвиди монтирането на преместваем санитарен контейнер, който да осигурява обслужването на парковия терен, като поне един санитарен възел удовлетворява изискванията към достъпната среда в сгради и съоръжения, в т. ч. на хората с увреждания.

Към контейнера със санитарните възли, да се предвиди и служебно помещение със складова част за инвентар и поддръжка на парка. Да се предложат решения за разделно сметосъбиране;

Да се планира захранваща мрежа и подходяща, по видове, система за осветление на цялата територия на парка, съобразено с алейната мрежа, отделните функционални кътове и зони, с внедряване на мерки за енергоефективност.

Да се планира и система за видеонаблюдение, обвързана със системата за осветление.

Да се предложат решения за поставяне на обслужващ/и преместваем/и обект/и с подходящо предназначение и дизайн. За целта да се съобрази инженерното захранване и начина на обслужването им;

  1. Осигуряване изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда:

Проектните решения по всички елементи, посочени по-горе, следва да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията;

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

Проектът следва да бъде представен чрез обяснителна записка, финансово предложение и графични материали под формата на минимум 3 (три) табла, формат представен и записан в ISO А1 (594 мм/ 841 мм), както и на дигитален носител – текстовата част във формат Word и/или PDF, а графичната в PDF формат и/или 3D визуализация и/или видео формат.

1.   Графично представяне:

ТАБЛО 1 – Градоустройствено и цялостно ситуационно решение (М 1:500) – графично представяне на концепцията за организация на парковата територия и благоустройствените решения – функционалното зониране и площоразпределението, композиция на алеи, озеленяване, пространствени композиции и парково обзавеждане. Съдържа: схема/и, силуети/разрези в мащаб по избор и друга визуализация.

ТАБЛО 2 –  Идейни решения на отделни зони, кътове, малки архитектурни форми и градинската пластика в мащаб по избор, с графично представяне на конкретни предложения за основните елементи, съобразено с изискванията на заданието. Съдържа решения в план, разрези, изгледи, подходящи за илюстриране на идеята, и задължително – триизмерни изображения на основни функционални зони и кътове,

ТАБЛО 3 – Детайли и триизмерни изображения  – фрагменти и детайли (М 1:200, 1:100, 1:50, 1:20), изясняващи архитектурно-художествени  елементи и ландшафтни решения. Графичното представяне и техника са по избор – планове, разрези, изгледи и задължително – триизмерни изображения на избрани, минимум 3 броя елемента/съоръжения/оборудване.

Необходимо е да се предложат и изяснят материали, цветове и текстури.  Подходящи за детайлиране са: площадки за отдих, декоративни кътове, пешеходни и велоалеи, малки архитектурни форми, художествени инсталации, парково обзавеждане, настилки, детайли на ландшафтното решение и други.

ТАБЛО 4 – допълнителни материали/изображения – не е задължително за представяне.

Съдържа: по избор на участниците – перспективни изгледи, 3D визуализации, фотомонтажи, схеми, таблици, текст и други илюстративни материали, онагледяващи проектното предложение.

2. Обяснителна записка,

съответстваща на представеното в таблата, следва да съдържа обосновка и подробно описание на:

3. Финансово предложение за реализация на проекта,

включващо прогнозни стойности на разходите за проектантски хонорар и основните видове СМР, парково оборудване и обзавеждане /в съответствие с проектното предложение/ – по приложен образец.

3.1. Прогнозната стойност  за реализацията на проекта в частта СМР, парково оборудване и обзавеждане , следва да съдържа прогнозни стойности на основните елементи на парка , както следва за:

За посочените разходи се изисква да се представи ясна и кратка обосновка с пояснения за необходимите финансови средства за планираните групи и видове СМР, парково оборудване и обзавеждане, както и обобщена такава за цялостното изпълнение.   

3.2. Финансово предложение за проектантски хонорар, включващ:

  1. изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ – като процент (%) от прогнозните стойности на СМР;
  2. упражняване на авторски надзор по време на изпълнението – като процент (%) от прогнозните стойности на СМР.

*Сумата от процентите по /1/ и /2/ не може да бъде повече от 4,0 %.

Забележка*: На всички  гореописани проектни материали и съпътстващи документи, не се обозначава от кой са представени и същите не се подписват и подпечатват от участника, за да не бъде нарушена анонимността на представения проект. Нарушаванетона анонимността е основание за отстраняване от участие

Участникът, сключил договор с Възложителя, след провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно 79,  ал. 1, т. 9 от ЗОП ще следва да изработи:

  1. Инвестиционни проекти във фаза „Работен проект” по всички необходими части с цел реализиране на предвидените с идейните решения на участника, сключил договор с Възложителя, което включва:

Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с минимум следните части:

  1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ иупражняване на авторски надзор

Прогнозната стойност за изработване на проектната документация и осъществяване на авторския надзор по всички части, е до 112 000 лв. без включен ДДС.

VII. ИЗХОДНИ ДАННИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Акт  № 2589 за частна общинска собственост от 21.06.2021 г., вписан с вх. рег. № 1611 от 25.06.2021 г., акт № 13 том VI дело 555 при Служба по вписванията – гр. Габрово;
  2. Скица № 15-737880-07.07.2021 г. на поземлен имот с идентификатор 14218.501.1143 по КККР, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово;
  3. Графични приложения – извадки от плана за регулация (PR) и от кадастрална карта (KK) в различни формати, както следва:

1. PARK PR_A4_1_1000 – формат PDF

2. PARK PR.CAD

3. PARK PR.DXF

4. PARK PR – формат DWG

5. PARK KK.CAD

6. PARK KK.DXF

7. PARK KK – формат DWG

Разходи за участие в конкурса 

Разходите за изработването идейните проекти са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаване на конкурсните им предложения, независимо от резултата или самото провеждане на конкурса.