Крайречна зона – информация

Основна цел

Реката е била градообразуващ фактор за Габрово. През годините това се е променяло, подобно на много други селища по света, като се е скъсала връзката на града с реката. Днес търсим реката отново и се обръщаме към нея с нов смисъл и по нов начин. Искаме да си отвоюваме реката обратно, така както следваме и признаваме естествената си зависимост от природата и нейното значение.

С бъдещия проект се цели максимално приобщаване на прилежащите на реката терени с подходящи благоустройствени мероприятия за социализация и адаптация на теренните дадености, за създаване на зони, не само за озеленяване, рекреация и спорт, но и за обществено-обслужващи дейности. Търсят се решения, за да се осигури комплексна инфраструктура за пълноценното функциониране, както за прилежащите терени и сгради, така и цялостното ново осмисляне и оформяне на крайречната зона със свой запомнящ се индивидуален облик.

Обхват на зоната

Конкретната задача включва незастроената територия по двата бряга на река Янтра, попадаща в обсега северно от моста до Дома на хумора и сатирата (ул. “Д-р Никола Василиади“) до моста на ул. „Христо Ботев“, която ще е предмет на планиране и последваща реализация.

Зоната откъм десния бряг включва: пространството, около и западно от Спортна зала „Орловец“, част от имота на  магазин „Билла“ покрай реката, като след имота на хипермаркета територията, включва съществуващия паркинг и междублоковото пространство на жилищните сгради „Ропотамо“, „Камчия“ и „Арда“ и връзката с ул.“Орловска“.

Обхватът откъм левия бряг включва: територията, прилежаща източно от сградата на Дома на хумора и сатирата, ул. „Аврам Гачев“, заедно с прилежащите терени между реката и бензиностанция „Лукойл“, паркинга на ОП „Паркиране и репатриране“, част от пространството пред бившия Техникум по текстил, зоната пред съществуващите жилищни блокове и групата гаражи, както и целия неблагоустроен имот, по левия бряг на реката, отреден за озеленяване и стигащ до моста на ул. „Христо Ботев“.

Заедно с благоустрояването на речните брегове, се търси подходящо идейно решение за пешеходен мост (с велоалея) през р. Янтра, свързваща ул. „Васил Левски“ на левия бряг с ул. „Д-р Петър Берон“ на десния бряг.

Задължителни елементи

С проекта се очаква оформяне на крайречната зона чрез: оформяне на речното корито и моделиране на бреговете, реновиране и създаване на пешеходна мрежа с кътове за отдих, създаване на площадки за спорт, отдих, културни дейности на открито; рехабилитация/обновяване на съществуващите  или нови автомобилни подходи и паркиране и цялостно озеленяване, обвързано с реката;

По отношение на река Янтра трябва да се предвидят необходимите корекции на коритото, които в зависимост от специализираните обследвания и норми, съобразено и с функционалното зониране ще се наложи изграждане на укрепващи брега стени и/или оформяне на речния бряг чрез терасиране. Канализирането на реката и крайбрежните съоръжения трябва да дават не само гаранция за сигурност, но и нови различни възможности за атракции и социализация.

Територията следва да продължи функционално и пространствено изградените вече пешеходни алеи и веломаршрути по ул. “Аврам Гачев“ и ул. “Дунав“. която да свърже  цялата зона по двата бряга на реката и  тази комуникация да се предвиди и обвърже с подходящи обслужващи обекти и ландшафтни мероприятия.

Идейните решения следва да се съобразени с прилежащите сгради в съседство,  с тяхната функция, начин на ползване и подходи (пешеходни и автомобилни), както и с утвърдените стратегически документи за развитие на Община Габрово.

Очаква се подходящо решение за пешеходна връзка чрез премостване (от лека ефирна конструкция) за осигуряване на архитектурна достъпност в участъка от паркинга пред блок „Камчия“ и блок „Ропотамо“ през реката към  ул.“Васил Левски“.

Планиране на територията около и свързано с Дома на хумора и сатирата и идеята за създаване на Център „Кристо и Жан-Клод” в сградата на бившия Техникум по текстил и оформяне на нов културен комплекс са стъпки за превръщане на тази част от западния бряг на река Янтра в зона за градски събития и културни дейности. Създаването на подходящи места и форми за публично изкуство ще даде възможност да се продължи и развие концепцията за скулптурен Парк на хумора.

Независимо как ще се планират отделните функционални зони и терени, проектът за крайречната зона задължително следва да включва модерно и енергоефективно улично и парково осветление, с видеонаблюдение.

Пространството пред Спортна зала „Орловец“ следва да бъде реконструирано и подновено, като се предложат нови възможности за спорт и развлечения. Очакват иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения, интерпретиране на пространството и елементите на градския дизайн по съвременен начин с нови материали и технологии в парковото строителство и избора на градинска мебел.