Конкурс за проект за продължението на крайречната зона
01.02.2022, 11:21 Галина Витанова

Задачата на проекта, предмет на настоящото задание е преосмисляне, организиране и благоустрояване на крайречната зона като естествено продължение на вече започнатото благоустрояване и естетизиране на средата от двете страни на река Янтра и по-конкретно - вече обновените пространства  и изградените пешеходни алеи и веломаршрути по ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“.

С бъдещия проект се цели максимално приобщаване на прилежащите на реката терени с подходящи благоустройствени мероприятия, целящи създаване на зони, не само за озеленяване, рекреация и спорт, но и за обществено-обслужващи дейности. Бъдещата реорганизация на пространството трябва да осигури, както комплексна инфраструктура за пълноценното функциониране на прилежащите терени и сгради, така и цялостното ново осмисляне и оформяне на крайречната зона със свой запомнящ се индивидуален облик.

Цели се създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката с разполагане на сезонни и целогодишни атракции, даващи възможности за осигуряване на средствата за поддръжката на така благоустроената крайречна зона. Очаква се прилагането на природосъобразни и енергийно-ефективни средства и похвати и икономически адекватни решения, изискващи минимални публични средства за поддръжка.

Стратегията за развитие на крайречната зона на гр. Габрово в  обхвата на заданието  (между моста на ул. “д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“) предвижда процесът да протече на три етапа:

ЕТАП 1: Провеждане на конкурс за идейно решение:

За планиране на територията чрез разработени концепции на ниво градоустройствени и благоустройствени решения.

За изграждане на нов пешеходен мост в продължение на ул. „Васил Левски“ през реката и свързване с ул. „Д-р Петър Берон“.

Етап 2: Възлагане на работен проект:

Изменение на устройствените планове (при необходимост) за територията на база избраната концепция и най-добрите идеи за създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката и комплексно обновяване на проектната територия.

Възлагане на работен проект за поетапно реализиране на благоустройствените и инфраструктурни мероприятия на участника, спечелил конкурса, и сключил договор с Възложителя, след провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Етап 3: Осигуряване на финансови инструменти и етапна реализация

В резултат на проектните дейности ще бъде изготвена пълна проектна документация, с която Oбщина Габрово ще търси начин за финансиране и поетапно реализиране на дейността.

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е 03.05.2022 г.

Информация за процедурата е достъпна на адрес:

https://app.eop.bg/today/185201